* วันที่ 26 มีนาคม 67 - มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
* วันที่ 31 ตุลาคม 66 - นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2567 (ประกาศ) 
* วันที่ 6 ตุลาคม 66 - แนวทางการบริหารเงินบำรุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
* วันที่ 10 กรกฎาคม 66 - ความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู : กรณีตัวอย่าง 
* วันที่ 7 กรกฎาคม 66 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา 
* วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 66 - มาตรการความปลอดภัยในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
* วันที่ 17 มีนาคม 65* - หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                    - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                    - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

* วันที่ 5 กันยายน 64* คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา


Sarakorn Boonphatum, Ph.D. Ⓒ 2020 all rights reserved
สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้ที่นี่