ดร.ศรากร  บุญปถัมภ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย


รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ห้วหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

 


เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ