ข้อตกลงการปฏิบัติงาน : PA

1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ

 
1.1 วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน  
1.2 จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
1.4 ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาสื่อ นวัตกรรม มาจัดการเรียนรู้  
1.5 นิเทศ/กำกับ/ติดตาม/ประเมินผลการจัดการเรียนรู้  
1.6 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
1.7 วิเคราะห์/วิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา