คำสั่ง/ประกาศ

สถานศึกษา อศจ. อศภ. สอศ. อื่น
         
         

*วันที่ 30 พฤศจิกายน 66 กรรมการระดับสนามสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566
*วันที่ 22 พฤศจิกายน 66 กรรมการจัดการประชุม อวท.และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2566 (ภาคเหนือ)
*วันที่ 21 พฤศจิกายน 66 กรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาธุรกิจการบิน (สอจ.)
* วันที่ 17 พฤศจิกายน 66 กรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สอศ.)
* วันที่ 26 ตุลาคม 66 กรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2566 ของ สกสค.เชียงราย
* วันที่ 8 ตุลาคม 66*
แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ เดือนเมษายน-กันยายน 2566

* วันที่ 8 สิงหาคม 66* กรรมการรับเอกสารและตรวจสอบองค์ประกอบตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมิน ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) สอศ.
* วันที่ 17 มีนาคม 64* คำสั่ง สอศ. ที่ 378/2564 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

* วันที่ 5 มีนาคม 64* แผนผังการจัดกิจกรรมไหว้ครูช่าง และครอบครู ประเภทวิชาศิลปกรรม รูปแบบ 2D และ 3D Animation
* วันที่ 4 มีนาคม 64* คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 004/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 
* วันที่ 11 พฤศจิกายน 63* คำสั่ง สอศ. ที่ 1576/63 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา