นโยบายบริหาร

“นิคม” ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง หมู่บ้านขนาดใหญ่ ถิ่นฐานหรือชุมชนที่เกิดขึ้นจากการตั้งหลักแหล่ง หมู่บ้านใหญ่หรือตำบลที่ประชาชนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน เช่น นิคมสร้างตนเอง นิคมอุตสาหกรรม

'ช่างอุตสาหกรรม' หมายถึง ผู้มีความรู้ความสามารถในงานวิชาชีพเฉพาะทาง ดำเนินกิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ 

'นิคมช่างอุตสาหกรรม' หมายถึง เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้ผู้มีความรู้ความสามารถในงานวิชาชีพโดยเฉพาะประกอบกิจการทางด้านช่างอุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกัน.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย : นิคมช่างอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการผลิต และพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาประเทศ ทำการจัดการเรียนการสอนทางด้านช่างอุตสาหกรรม ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 13 สาขาวิชา และปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต) จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยมีคณาจารย์ที่มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบกับ ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วทั้งประเทศ ในการอนุเคราะห์ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย