ผู้บริหาร

ดร.ศรากร บุญปถัมภ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • ทวีตริตราภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

วีดิทัศน์นำเสนอ
9 พ.ย. 63 - 8 พ.ค. 64
9 พ.ค. 64 - 8 พ.ย. 64

Download

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี
  พ.ศ.2535 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศีนครินทรวิโรฒ สงขลา
 • ระดับปริญญาโท
  พ.ศ.2548 ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ.2549 ค.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  พ.ศ.2550 ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ระดับปริญญาเอก
  พ.ศ.2559 ปร.ด. การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2536-2555       ครูผู้สอน สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 • พ.ศ.2555-2557        รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 • พ.ศ.2557-2563        รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 • พ.ศ.2563-2565        ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2565-ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประวัติการอบรม

 • พ.ศ.2563   หลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (download)
 • พ.ศ.2564   หลักสูตร การอบรมการดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

สุรพงษ์ สันติพงค์
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ดนัย เกี๋ยงแก้ว
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

กนิษฐา คลังแสง
ฝ่ายวิชาการ

นปตรี อินเรือง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ